/ Redactie

Bijzondere huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen geldt een maximale huurgrens (kale huur+servicekosten) van €442,46 (in 2021). Voor jongeren tot 23 jaar is die maximale huurgrens lager dan voor mensen die 23 jaar of ouder zijn. Maar als de jongere gehandicapt is, dan bestaat de mogelijkheid toch huurtoeslag te krijgen als de huur hoger is dan de huurgrens voor mensen tot 23 jaar. De kale huur + servicekosten mag dan niet hoger zijn dan € 752,33 (in 2021).

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Deze gemeentelijke regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen ter compensatie van hoge ziektekosten. De hoogte van de tegemoetkoming varieert per gemeente tussen €75 per inwoner tot wel €500 per gezin. Een bewijs van hoge ziektekosten kan zijn dat het eigen risico in het jaar voorafgaand aan de aanvraag volledig door de cliënt is betaald. Maar ook een WMO of WLZ (indien niet woonachtig in een instelling) indicatie, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong/WIZ/WAO/WAZ) en/of een gehandicaptenkaart worden soms als bewijs door de gemeente geaccepteerd.

Individuele studietoeslag (IST)

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De bedragen verschillen per gemeente en variëren volgens een recent onderzoek tussen de €100 en €304 per maand. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn bij iedere gemeente het zelfde, althans dat zou zo moeten zijn. Voor het vaststellen van het recht op IST stelt de gemeente soms als eis, dat er een beoordeling door het UWV dient plaats te vinden, terwijl een andere gemeente een diploma van het VSO of een indicatie beschermd wonen voldoende acht.

Vergoeding eigen bijdrage CAK

Iedereen die vanuit de WMO een voorziening krijgt (bijvoorbeeld ambulante begeleiding of een indicatie beschermd wonen), betaaldt per maand een eigen bijdrage van €19 (in 2021) aan het CAK. Bij een laag inkomen en weinig vermogen kan een cliënt in aanmerking komen voor vergoeding van de eigen bijdrage door de gemeente.